Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Herstellen

.

.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN        “JEST and DOGS”.

 

Ondernemingsgegevens:

Eenmanszaak : Jest and Dogs ( hondenkapsalon – honden-(web)shop,verkoop hondenvoeding,opleiding,slijpdienst scharen,scheerkoppen en messen)

Lozenhoek 2 Te 2860 Sint-Katelijne-Waver   België

Btw: BE 0651.934.921

E-mail:  info@jestanddogs.be

Telefoonnummer: 0499/42.50.27

 

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De elektronische webwinkel van Jest and Dogs een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lozenhoek 2 ,2860 Sint-Katelijne-Waver (België),BTW BE 0651.934.921

Jest and Dogs biedt haar klanten de mogelijkheid om produkten online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden(“Voorwaarden”)zijn van toepassing op alle artikelen uit het Jest and Dogs assortimenten elke aankoop die de klant plaatst bij Jest and Dogs.

 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden,ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-,reservatie-,of administratie kosten worden aangerekend,wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met groots mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld , is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,of materiële fouten bevat,of niet up- to – date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten,kleur,beschikbaarheid,leveringstermijn of leveringswijze,verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst( zie artikel 12).

 

Jest and Dogs is wat juistheid, geactualiseerdheid,of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jest and Dogs is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiêle fouten,zet-of drukfouten.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Jest and Dogs.

 

Jest and Dogs is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren,de leveringstermijnen aan te passen,de leveringen te splitsen,dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Jest and Dogs assortiment online aan te kopen. Echter versvoer word zelf geleverd als het kan en enkel binnen een straal van 10km, andere afstanden onderling bespreekbaar.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Jest and Dogs. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of datum via telefonisch contact.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via pay-pal

-via overschrijving

- via bancontact

 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant,de exclusieve eigendom van Jest and Dogs.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jest and Dogs te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6 Sanctie voor niet- betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover jest and Dogs beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag,met een minimum van 25€ per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt Jest and Dogs zich het recht voor de niet (volledige) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7 Klachten

Elk zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel8 Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen heeft de consument wettelijke rechten.

 

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

 

Elk commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie , moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd , dient de klant vooraf contact op te nemen met de Jest and Dogs klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Jest and Dogs.

 

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,valpartijen,abnormaal of incorrect gebruik,gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,hardhandig gebruik,slecht onderhoud.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van door de klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9 verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

 

De consument heeft het recht aan Jest and Dogs mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf levering contact opnemen met de Jest and Dogs klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Jest and Dogs : Lozenhoek 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

 

Goederen met een verkoopprijs van 100€ of meer dienen ons per koerier (DHL,Fedex,enz.) te worden bezorgd.

 

Enkel artikelen die zich in originele en onbeschigde verpakking bevinden,samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

*Gebruikte,bevuilde,beschigde of onvolledigde artikelen.

*artikelen waarvan de verpakking(of deel ervan)geopend werd.

*Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld zijn.

*Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 10 : Privacy

Jest and Dogs verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u inmiddels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Jest and Dogs toe te  sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven,verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Jest and Dogs bewaren op elk moment opvragen,verbeteren,wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Jest and Dogs uw gegevens gebruikt op u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk (of bij login in te geven) aan te vragen op het hierna vermelde adres:  and Dogs : Lozenhoek 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn loginggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jest and Dogs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Jest and Dogs respecteerd strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het priveléleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Jest and Dogs ter consultatie,wijziging of verwijderijng.

 

Jest and Dogs maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren,een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ins op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Jest and Dogs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@jestanddogs.be

 

Artikel 11 Aantasting geldigheid-niet verzakingsrecht

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig , onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Jest and Dogs om één van de in de voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen  zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zl nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12 Jest and Dogs klantendienst

De Jest and Dogs klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)479/62.75.91,via mail op info@jestanddogs.be of per post  op volgend adres:  Jest and Dogs : Lozenhoek 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

 

Artikel 13 Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expleciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jest and Dogs . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Jest and Dogs kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden

 

Artikel 14 bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht-Bevoegde rechte

 

 

 

Het Belgsich echt is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome 1 verordening.

 

 

De consument heeft het recht aan Jest and Dogs mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt.Niet geldig voor voedingswaar.